Tag: Kornelia Wróblewska

Więcej o: Spotkanie otwarte z Przewodniczącą partii .Nowoczesna, Katarzyną Lubnauer oraz Posłanką Kornelią Wróblewską w Zamościu

Spotkanie otwarte z Przewodniczącą partii .Nowoczesna, Katarzyną Lubnauer oraz Posłanką Kornelią Wróblewską w Zamościu

W imieniu swoim i Koła Nowoczesna Zamość serdecznie zapraszam na spotkanie otwarte z Katarzyną Lubnauer przewodniczącą partii Nowoczesna.

Katarzyna Lubnauer pochodzi z Łodzi. Jest doktorem nauk matematycznych, nauczycielem akademickim, posłanką na Sejm VIII kadencji. W listopadzie 2017 roku została wybrana na przewodniczącą Nowoczesnej.

Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania, opowiedzieć o naszych pracach w Sejmie oraz planach opozycji na rozwój Polski Wschodniej.

Spotkanie odbędzie się 24 maja (czwartek) o godzinie 18:00 w Hotelu 77 (dawny Kosz, Mykwa) przy ul. Zamenhofa 7 w Zamościu.

Ma charakter otwarty i bezpłatny.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych przyszłością Polski Wschodniej.

Więcej 89 Posiedzenie Komisji Petycji

89 Posiedzenie Komisji Petycji

I. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie zmiany obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego orzekania o wykonywaniu władzy rodzicielskiej oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie (BKSP-145-209/17) – przedstawia poseł Kornelia Wróblewska.

II. Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 32 w sprawie możliwości zadośćuczynienia emerytom, którzy wobec niekonstytucyjnych przepisów prawa zrezygnowali z zatrudnienia w celu zachowania świadczeń emerytalnych.

III. Rozpatrzenie petycji w sprawie sprecyzowania treści art. 245 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.) poprzez wskazanie, że kontakt zatrzymanego z adwokatem lub radcą prawnym może następować również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (BKSP-145-182/17) – przedstawia poseł Jerzy Jachnik.

IV. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 42 ust. 7 i art. 135 r. ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1782 ze zm.) w zakresie wprowadzenia możliwości przywrócenia do służby funkcjonariusza, któremu w związku z podejrzeniem popełnieniem przestępstwa wymierzono karę dyscyplinarną wydalenia ze służby, jeżeli postępowanie karne zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego lub braku ustawowych znamion czynu zabronionego (BKSP-145-183/17) – przedstawia poseł Robert Warwas.

V. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) (BKSP-145-185/17) – przedstawia poseł Grzegorz Wojciechowski. VI. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz art. 51 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) (BKSP-145-202/17) – przedstawia poseł Grzegorz Wojciechowski.