Statut

Kornelia Wróblewska podpisująca statut Fundacji Ponad Podziałami

STATUT

Fundacji Ponad Podziałami

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. „Fundacja Ponad Podziałami” zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Fundatora Kornelię Konstancję Wróblewską, aktem notarialnym sporządzonym za Repertorium A nr 433/2016 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Żurawiej 47 lok. 1 w dniu 26 lutego 2016 roku, przed notariuszem przed notariuszem Anną Malinowską.

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), postanowień niniejszego Statutu oraz innych stosownych przepisów prawa.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celów fundacji.

 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

 1. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą Rzeczpospolitej Polskiej może tworzyć przedstawicielstwa.

 1. Fundacja będzie posługiwać się wyróżniającym ją symbolem graficznym.


§ 5

 1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może współpracować i współdziałać z innymi organizacjami o zbieżnych celach w kraju i za granicą.

 1. Fundacja może ustanawiać nagrody, odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizującym cele zbieżne z celami Fundacji.

 1. W razie potrzeby regulamin nadawania nagród, odznaczeń lub medali honorowych ustali Zarząd Fundacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 6

Zgodnie z przepisami ustawy o fundacjach nadzór nad Fundacją sprawować będzie minister właściwy do spraw pomocy społecznej, jako organ właściwy ze względu na cele Fundacji.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności mającej na celu niwelowanie podziałów społecznych wynikających ze zmian cywilizacyjnych i kulturowych oraz wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem;

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. udział w dialogu społecznym i jego promowanie;

 2. promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzia do komunikacji i współpracy pomiędzy różnymi grupami społecznymi;

 3. propagowanie wśród społeczeństwa postaw obywatelskich i prospołecznych;

 4. współpracę z władzami i urzędami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, mediami, szkołami i uczelniami wyższymi, w zakresie objętym celami Fundacji;

 5. wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży;

 6. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań i programów na rzecz powszechnej edukacji szczególnie w województwie lubelskim, oraz rozpowszechniania wiedzy o problemach Polski Wschodniej;

 7. informowanie o problemach osób niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim wykluczeniem;

 8. podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

 9. działania public relations, marketingowe, reklamowe, promocyjne i wystawiennicze;

 10. wspieranie, a także zwrotne i bezzwrotne dofinansowywanie lub finansowanie inicjatyw zgodnych z celami Fundacji;

 11. współfinansowanie i finansowanie kosztów studiów, stażów, szkoleń, praktyk oraz stypendiów, a także wspieranie inicjatyw edukacyjnych, w zakresie zgodnym z celami Fundacji;

 12. działalność doradczą, edukacyjną, wydawniczą i badawczą, w zakresie zgodnym z celami Fundacji;

 13. produkcję i wydawanie programów edukacyjnych promujących Polskę Wschodnią, postawy obywatelskie i prospołeczne, a także informujących o problemach osób niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim wykluczeniem;

 14. organizowanie konferencji, warsztatów, sympozjów, odczytów i wykładów;

 15. prowadzenie innej działalności mającej na celu wspieranie rozwoju Polski Wschodniej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

 16. inne zgodne z prawem działania, wspomagające realizację celów Fundacji.

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 9

Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami, w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);

 2. pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);

 3. wydawania książek (PKD 58.11.Z);

 4. wydawania gazet (PKD 58.13.Z);

 5. wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

 6. pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z);

 7. działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);

 8. działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);

 9. działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);

 10. działalności związanej z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);

 11. działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);

 12. działalności związanej z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);

 13. działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z);

 14. pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 63.99.Z);

 15. stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD 70.21.Z);

 16. pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

 17. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

 18. działalności związanej z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12);

 19. badań rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);

 20. pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 74.90.Z);

 21. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji (PKD 82.30.Z);

 22. pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 82.99.Z);

 23. wychowania przedszkolnego (PKD 85.10.Z)

 24. Szkół podstawowych (85.20.Z)

 25. Gimnazjów, liceów ogólnokształcących i profilowanych (PKD 85.31)

 26. Szkół zawodowych, z wyłączeniem szkół policealnych (PKD 85.32)

 27. Szkół policealnych oraz wyższych (PKD 85.4)

 28. pozostałych pozaszkolnych form edukacji gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B);

 29. działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z);

 30. działalności organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);

 31. działalności organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z).

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach na zasadach określonych w stosownych przepisach.

§ 11

Dochody osiągane z działalności gospodarczej, o której mowa powyżej, przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

IV. DOCHODY I MAJĄTEK FUNDACJI

§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych), tj. środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 1. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznaczy kwotę 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

§ 13

 1. Fundacja może czerpać dochody z następujących źródeł:

 1. darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji, grantów,

 2. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,

 3. dochodów z odpłatnej działalności statutowej Fundacji;

 4. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

 5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 6. odsetek z lokat bankowych i innych instrumentów finansowych,

 7. odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn oraz zapisów i spadków będą używane na realizację celów Fundacji z uwzględnieniem woli spadkodawców, darczyńców i ofiarodawców.

§ 14

Fundacja nie może:

 1. udziela

 2. pożyczek lub zabezpiecza

 3. zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 1. przekazywa

 2. majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 1. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 1. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

V. ORGANY FUNDACJI

§ 15

1. Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,

 2. Zarząd Fundacji.

2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

VI. RADA FUNDACJI

§ 16

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 9 członków. Pierwszy skład Rady Fundacji, powołuje Fundator – Kornelia Konstancja Wróblewska.

 1. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Kornelia Konstancja Wróblewska, która piastuje to stanowisko dożywotnio, chyba, że dobrowolnie zrzeknie się tej funkcji i wskaże swego następcę. W razie braku powołania następcy, wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji.

 1. Przewodniczący Rady Fundacji wybiera z grona członków Rady Fundacji Wiceprzewodniczącego Rady.

 1. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieoznaczony.

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:

 1. śmierci,

 2. złożenia rezygnacji,

 3. prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

 4. odwołania, zgodnie z procedurą opisaną w §16 ust. 7.

 1. Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 1. Członek Rady Fundacji może być odwołany ze swojej funkcji w każdym czasie, przez Radę Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji nie może być odwołany z funkcji członka Rady Fundacji.

W głosowaniu nad odwołaniem członka Rady Fundacji nie bierze udziału członek Rady Fundacji, którego dotyczy wniosek o odwołanie. Odwołanie następuje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

 1. Powołanie nowego członka Rady Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji oraz z zachowaniem zastrzeżeń zawartych w ust. 9. Powołanie następuje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

 1. Wnioski, o których mowa powyżej w ust. 7 i 8, są składane do Zarządu Fundacji. Powołanie nowego członka Rady Fundacji jest możliwe, jeżeli o posiedzeniu Rady Fundacji, na którym odbywa się głosowanie nad zmianą personalną, powiadomieni zostali skutecznie wszyscy członkowie Rady, nie później niż 7 (siedem) dni przed posiedzeniem.

§ 17

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 (sześć) miesięcy.

 1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji lub na wniosek jej Przewodniczącego. W przypadku gdy Zarząd Fundacji nie zwoła posiedzenia Rady Fundacji w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia stosownego wniosku, posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane przez jej Przewodniczącego.

 1. Przewodniczący Rady Fundacji prowadzi posiedzenia Rady Fundacji i kieruje jej pracami.

 1. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu, bez prawa głosu.

§ 18

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem treści § 23 ust. 2 Statutu. W razie równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

 1. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane poza posiedzeniami, w trybie obiegowym (także w formie wiadomości i dokumentów elektronicznych) lub w trybie telekonferencji albo wideokonferencji, jeśli większość członków Rady Fundacji wyrazi na to zgodę.

 1. Uchwały Rady Fundacji w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 19

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji i realizacją jej celów.

 1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,

 2. opiniowanie kierunków i metod działania Fundacji,

 3. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,

 4. podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji niniejszego organu postanowieniami niniejszego Statutu i innych aktów prawnych Fundacji,

 5. zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji,

 6. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

 1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. zmiana Statutu Fundacji,

 2. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji,

 3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz podpisywanie z nimi umów,

 4. wybór biegłego rewidenta,

 5. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją i o likwidacji Fundacji, podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych do jego kompetencji postanowieniami niniejszego Statutu i innych aktów prawnych Fundacji.

 1. W celu wykonywania swoich zadań Rada Fundacji oraz jej Przewodniczący działający samodzielnie są uprawnieni do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądania wyjaśnień od Zarządu i pracowników Fundacji, dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


VII. ZARZĄD FUNDACJI

§ 20

 1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

 1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest kadencją wspólną.

 1. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa także w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci albo odwołania przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

 1. Powołanie i odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie decyzją Przewodniczącego Rady Fundacji.

 1. W razie powołania nowego członka Zarządu na miejsce członka odwołanego, kadencja tego członka Zarządu wygasa z dniem końca kadencji całego składu Zarządu.

§ 21

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji i planów finansowych,

 2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 3. sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych i składanie ich ministrowi właściwemu ze względu na zakres działań Fundacji,

 4. udzielanie wyjaśnień na wniosek Rady Fundacji lub Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 22

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Prezesa Zarządu.

 1. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane poza posiedzeniami, w trybie obiegowym (także w formie wiadomości i dokumentów elektronicznych) lub w trybie telekonferencji albo wideokonferencji, jeśli większość członków Zarządu Fundacji wyrazi na to zgodę.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu Fundacji łącznie.

 1. Do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu konieczna jest zgoda Rady Fundacji wyrażona w formie uchwały.

 1. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż czynność przekracza zakres zwykłego zarządu, jeżeli jego wartość przekracza 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch Członków Zarządu albo Przewodniczącego Rady Fundacji.

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Fundacja może również ulec likwidacji w wyniku decyzji Przewodniczącego Rady Fundacji.

 1. Likwidację prowadzi likwidator powołany decyzją Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 24

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2016 r.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o fundacjach oraz inne stosowne przepisy prawa.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 roku


FUNDATOR:

Kornelia Konstancja Wróblewska