Druk nr 998 – analiza

Druk nr 998 (Warszawa, 09 listopada 2016 r.)

Rządowy projekt ustawy – o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

 1. Opis projektu:
 • Projektowana ustawa jest wdrożeniem wyroku TK z 06 października 2015 r., który zakwestionował zasadę przyznawania zasiłku stałego dopiero od momentu złożenia wniosku do ośrodka pomocy społecznej wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
 • Główne cele projektu to przyznawanie zasiłku z pomocy społecznej wstecz (za okres sprzed uzyskania orzeczenia stwierdzającego stopień niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy).
 • Projekt zakłada także wprowadzenie zasiłku okresowego dla osób oczekujących na orzeczenie.
 • ,,Zasiłek stały jest to świadczenie pieniężne z pomocy społecznej, do którego uprawnienie posiadają:1) pełnoletnie osoby samotnie gospodarujące, niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;2) pełnoletnie osoby pozostające w rodzinie, niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w ich rodzinie, są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 • Zasiłek stały ustala się w wysokości:1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 • Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł. miesięcznie.”
 1. Cele projektu ustawy:
 • Wdrożenie wyroku TK z 06 października 2015 r.
 • Przyznawanie zasiłku z pomocy społecznej wstecz (za okres sprzed uzyskania orzeczenia stwierdzającego stopień niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy).
 • Wprowadzenie zasiłku okresowego dla osób oczekujących na orzeczenie.