Druk nr 975 – analiza

Druk nr 975 (Warszawa, 02 września 2016 r.)

Projekt ustawy – o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Opis projektu:

  • Projektowana ustawa przewiduje ostateczne rozwiązanie problemu praw do nieruchomości na terenie Warszawy.
  • ,,(…) projekt dotyczy kompleksowego uregulowania praw do nieruchomości na terenie Warszawy, zasad i zakresu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości, wypłaty odszkodowań i rekompensat oraz uporządkowania wszelkich innych roszczeń byłych właścicieli nieruchomości warszawskich, którzy na mocy tzw. dekretu Bieruta zostali pozbawieni prawa własności nieruchomości, lub ich spadkobierców.”
  • Ustawa dotyczy nieruchomości i gruntów objętych tzw. dekretem Bieruta, tzn. tych leżących w obszarze m. st. Warszawy w granicach z dnia 26 października 1945 r, które 21 listopada 1945 r. (w dniu wejścia w życie dekretu) przeszły na własność gminy m. st. Warszawy. Dekret dotyczył ok. 14 tys. ha gruntów i ok. 28 tys. budynków.
  • ,,Zgodnie z przepisami dekretu dotychczasowi właściciele gruntów mogli w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia gruntów w posiadanie przez gminę zgłosić wnioski o przyznanie im na tych gruntach prawa wieczystej dzierżawy (obecnie prawa użytkowania wieczystego) z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną.”
  • Składanie wniosków było sprawą zawiłą, poza tym wiele osób przebywało poza Warszawą, a nawet poza Polską (skutek II wojny światowej). Nieuregulowane pozostawały także liczne sprawy spadkowe.
  • W związku z dekretem próbowano uchwalać różne ustawy, mające na celu zadośćuczynienie właścicielom, ale sprawa nadal nie została do końca uregulowana.
  • Opisywana ustawa ma na celu ostateczne rozwiązanie ww. kwestii poprzez przyznanie i realizację prawa do: użytkowania wieczystego, odszkodowania lub rekompensaty na zasadach określonych w ustawie.
  • Sposoby zadośćuczynienia będą ustalane na podstawie złożenia stosownego wniosku (wzór wniosku jest zawarty w projekcie ustawy).

Cel projektu ustawy:

  • Ostateczne uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (Warszawy, samorządu województwa mazowieckiego) właściwych do zaspokojenia roszczeń dekretowych.
  • Zadośćuczynienie właścicielom (lub spadkobiercom) gruntów objętych tzw. dekretem Bieruta.