Druk nr 846 – analiza

Druk nr 846 (Warszawa, 5 września 2016 r.)

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Opis projektu:

 • Projekt poszerza dyrektywy kary o działanie na szkodę małoletniego – sąd będzie musiał to teraz brać pod uwagę jako oddzielną okoliczność.

 • Podnosi karę za ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz poszerza i podnosi karę za szczególne okrucieństwo w działaniu.

 • Podwyższa karę za:

  – bezprawne pozbawienie wolności małoletniego,

  – handel małoletnimi,

  – porzucenie dziecka lub osoby niepełnosprawnej,

  – uprowadzenie małoletniego lub niepełnosprawnego

 • Poszerza zakres karalności niezawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, m.in. przestępstwa seksualnego.

 • Poszerza zakresu obligatoryjnego odwieszenia kary małoletniemu w razie popełnienia przestępstw, m. in. seksualnych.

Cele projektu ustawy:

 • Podwyższenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich poniżej lat 15 oraz osób niepełnosprawnych.

 • Zwiększenie karnoprawnej ochrony ofiar przestępstw poprzez zaostrzenie odpowiedzialności sprawców.

 • Zwracanie uwagi społeczeństwa i osób przyjezdnych na zespół wartości szczególnie chronionych.