Druk nr 679 – analiza

Druk nr 679 (Warszawa, 22 czerwca 2016 r.)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Opis projektu:

  • ,,Projekt dotyczy odejścia od rozwiązań w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w szczególności dotyczących możliwości łączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych z ośrodkami pomocy społecznej, umiejscawiania tych jednostek w jednym budynku i na jednym terenie oraz zapewnienia jednostkom wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.”
  • Projekt odnosi się do regulacji, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r., które zlikwidowały centra administracyjne do obsługi placówek wsparcia dziennego i jednostek instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ponadto wprowadziły regulacje, w wyniku których każda publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza musi mieć dyrektora.
  • Zmiana zakłada, że zapewnieniem wspólnej obsługi placówek wsparcia dziennego i placówek opiekuńczo-wychowawczych kieruje kierownik podmiotu zapewniającego tę obsługę, przy pomocy dziennego wychowawcy wyznaczonego w poszczególnych placówkach.
  • Przywrócenie centrów administracyjnych do obsługi placówek wsparcia dziennego i jednostek instytucjonalnej pieczy zastępczej na zasadach sprzed regulacji, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r.
  • Ograniczenie lub wykluczenie możliwości łączenie niektórych jednostek, np. ,,brak możliwości łączenia form instytucjonalnej pieczy zastępczej z jakimikolwiek innymi jednostkami”.
  • Wykluczenie możliwości ,,umiejscowienia placówek opiekuńczo-wychowawczych na jednej nieruchomości gruntowej lub w jednym budynku z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, jednostkami organizacyjnymi systemu oświaty, ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, podmiotami leczniczymi, jednostkami organizacyjnymi wymiaru sprawiedliwości, zakładem aktywności zawodowej czy izbą wytrzeźwień”.

Cel projektu ustawy:

  • Ujednolicenie przepisów ustawy i ograniczenie kosztów prowadzenia placówek.
  • Zapobieganie sytuacjom, w których osoba przebywająca w danej placówce staje się świadczeniobiorcą kilku systemów jednocześnie, a usługi jej świadczone finansowane są z różnych źródeł.
  • Ograniczenie zagrożenia dzieci wykluczeniem społecznym i ułatwienie im kształtowania odpowiednich postaw, warunków do rozwoju emocjonalnego.