Druk nr 592 – analiza

Druk nr 592 (Warszawa, 07 czerwca 2016 r.)

Projekt ustawy – o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw

Opis projektu:

 • Projektowana ustawa zakłada utworzenie Rady Mediów Narodowych (RMN).
 • Projekt dotyczy utworzenia i określenia zasad działania Rady Mediów Narodowych.
 • ,,(…) przyznanie Radzie Mediów Narodowych kompetencji do wykonywania określonych czynności, które grudniowa ustawa epizodyczna tym czasowo przyznała Ministrowi Skarbu Państwa, przy zachowaniu formalnej, nie mającej wpływu na treść i formy przekazów medialnych, roli tego ministra jako reprezentanta Skarbu Państwa w walnych zgromadzeniach 20 spółek objętych projektowaną regulacją, do czasu ich ustawowego przekształcenia w niekorporacyjne państwowe osoby prawne i utworzenia Funduszu Mediów Narodowych;(…)”
 • Objęcie kompetencjami RMN również Polskiej Agencji Prasowej – przyszłego elementu systemu instytucji mediów narodowych.
 • Kadencja: 6 lat.
 • Skład: 5 członków całkowicie niezależnych od władzy wykonawczej;
 • – powoływanie: trzech powoływałaby większość sejmowa, dwóch – Prezydent RP wyłącznie spośród par kandydatów wskazanych przez opozycyjne kluby sejmowe.
 • Zmniejszenie ustawowej liczby członków KRRiT – z 5 do 3, w tym rezygnacja z funkcji wiceprzewodniczącego KRRiT.

Cele projektu ustawy:

 • Pozbawienie KRRiT prerogatyw w zakresie powoływania części składu rad nadzorczych i powoływania członków zarządów spółek publicznej radiofonii i telewizji. Powód: negatywna ocena łączenia w jednym organie funkcji władczego regulatora rynku mediów elektronicznych (funkcji konstytucyjnie uzasadnionej), który powinien być bezstronny wobec wszystkich uczestników tego rynku, z funkcją organu wykonującego uprawnienia w sferze nadzoru właścicielskiego wobec podmiotów reprezentujących własność państwową.
 • Ustanowienie RMN organem nadzoru właścicielskiego nad mediami działającymi w oparciu o własność państwową.
 • Udział przedstawicieli opozycji parlamentarnej w bezpośrednim sprawowaniu ww. nadzoru.