Druk nr 573 – analiza

Druk nr 573 (Warszawa, 19 maja 2016 r.)

Projekt ustawy – o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy

Opis projektu:

 • Projektowana ustawa przewiduje powołanie instytucji Rzecznika Praw Przedsiębiorcy (w skrócie: RPP).
 • Projekt dotyczy powołania Rzecznika Praw Przedsiębiorcy w celu wzmożonej ochrony interesów przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • RPP prowadząc postępowanie miałby prawo:
 • – zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu,
 • – żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji, a także udostępnienia akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe,
 • – zgłosić udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętych na podstawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich lub w sprawach skargi konstytucyjnej, dotyczących praw przedsiębiorców oraz brać udział w tych postępowaniach,
 • – występować do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących praw przedsiębiorców,
 • – wnieść kasację albo skargę kasacyjną od prawomocnego orzeczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych oraz wziąć udział w toczącym się już postępowaniu – na prawach przysługujących prokuratorowi,
 • – żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa,
 • – zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi,
 • – wystąpić z wnioskiem o ukaranie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • – zlecać przeprowadzanie badań oraz sporządzanie ekspertyz i opinii.
 • Dodatkowo RPP mógłby:
 • – zwrócić się do właściwych organów, organizacji lub instytucji, z prośbą o podjęcie działań na rzecz przedsiębiorcy z zakresu ich kompetencji,
 • – występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych,
 • – przedstawiać Sejmowi i Senatowi, corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, informacji o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw przedsiębiorcy.
 • Pozycja ustrojowa RPP:
 • – powoływanie: w formie uchwały przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Tryb zgłaszania kandydatów na Rzecznika określany jest uchwałą Sejmu. Uchwała Sejmu o powołaniu RPP przesyłana jest niezwłocznie przez Marszałka Sejmu Marszałkowi Senatu. Senat również w formie uchwały wyraża zgodę na powołanie Rzecznika;
 • – kadencja: 5 lat; ta sama osoba nie może być Rzecznikiem dłużej niż przez dwie kolejne kadencje;
 • – RPP byłby w swojej działalności niezależny od innych organów państwowych; odpowiadałby jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie,
 • – RPP byłby urzędem chronionym immunitetem formalnym.

Cele projektu ustawy:

 • Lepsza ochrona interesów przedsiębiorców.
 • Zapewnienie przedsiębiorcom możliwości realnego dochodzenia swoich praw.