Druk nr 428 – analiza

Druk nr 428 (Warszawa, 30 marca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Opis projektu:

  • Projektowana ustawa przewiduje dokonanie zmian w zakresie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.
  • ,,Projekt dotyczy objęcia zakresem ustawy o kombatantach żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w latach 1949-1959, z przyczyn politycznych, w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach rud uranu oraz żołnierzy z poboru z 1949 r. wcielonych z powodów politycznych do nadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla lub kamieniołomach.”
  • Zgodnie z obecnym stanem prawnym, żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnieni w latach 1949–1959 z przyczyn politycznych w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach rud uranu oraz żołnierze z poboru z 1949 r. wcieleni z powodów politycznych do nadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla lub kamieniołomach, są traktowani mniej korzystnie niż inne ofiary represji okresu powojennego.
  • Regulacja zakłada objęcie ww. grup ustawą o kombatantach, co uprawniłoby je m.in. do wcześniejszego przejścia na emeryturę, uzyskania dodatku kombatanckiego lub świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego (aktualnie w wysokości 208,67 zł miesięcznie), pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej i w domach opieki społecznej, ulgi w przejazdach środkami komunikacji publicznej, dodatku kompensacyjnego (aktualnie w kwocie 31,30 zł), ryczałtu energetycznego oraz przyznawanej w drodze wyjątku emerytury lub renty, a także doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej.

Cel projektu ustawy:

  • Wprowadzenie jednakowego traktowania (pod względem pomocy finansowej) ww. grup w porównaniu z osobami dotychczas objętymi ustawą o kombatantach.
  • Wzrost poczucia sprawiedliwości społecznej.