Druk nr 370 – analiza

Druk nr 370 (Warszawa, 18 marca 2016 r,)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Opis:

  • Znika zapis mówiący, że członek rodziny osoby sprawującej opiekę traci prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, gdy ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
  • Znika zapis mówiący, że członkowi rodziny osoby sprawującej opiekę nie przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, gdy ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
  • Dodaje się zapis mówiący, że ustalenie członkowi rodziny osoby sprawującej opiekę prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad inną osobą nie powoduje utraty prawa do zasiłku dla opiekuna.

Cel projektu ustawy:

  • Dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r.