Druk nr 150 – analiza

Druk nr 150 (Warszawa, 11 grudnia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy –  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Opis projektu:

  • Projektowana ustawa przewiduje dokonanie zmian w zakresie kwoty wolnej od potrąceń w zakresie emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Projekt dotyczy podniesienia kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji tak, aby wolna od potrąceń była kwota w wysokości najniższej emerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.
  • Zgodnie z obecnym stanem prawnym, komornik może prowadzić egzekucję nawet z najniższej emerytury lub renty. Świadczenia emerytalno-rentowe są bardzo słabo chronione, zwłaszcza w porównaniu np. z wynagrodzeniem za pracę.
  • Wg obecnych regulacji, w praktyce kwota wolna od potrąceń wynosi 364,09 zł (w przypadku egzekucji z emerytury, renty rodzinnej i renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy) oraz 280,07 zł (w przypadku egzekucji z renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy). To wielkości stanowiące 50 % kwot określonych jako najniższe świadczenia w komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Ustęp 2 projektowanej regulacji zakłada, iż w razie potrącenia należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub zakładach opiekuńczo-leczniczych, na wniosek dyrektorów placówek, wolna od potrąceń będzie kwota w wysokości 30 % najniższej emerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Efektem wprowadzonych zmian powinna być lepsza ochrona świadczeń emerytalno-rentowych.

Cel projektu ustawy:

  • Odniesienie pozytywnych skutków społeczno-gospodarczych.
  • Lepsza ochrona przed potrąceniami w zakresie rent i emerytur.