Druk nr 1180 – analiza

Druk nr 1180 (Warszawa, 28 grudnia 2016 r.)

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opis projektu:

  • ,,Projekt dotyczy usprawnienia procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, będącym dysponentem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi.”

  • Projekt łagodzi dotychczas obowiązujące rygorystyczne zasady uwzględniania organizacji pożytku publicznego w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku.

  • Minister będzie uwzględniał w wykazie organizację pożytku publicznego, która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, w terminie ustawowym, nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.

  • Projekt doprecyzowuje brzmienie art. 23 ust. 6b ustawy określającego termin składania sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym. Zaproponowany zapis wyjaśnia wszelkie wątpliwości i wskazuje termin 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który składane jest sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

  • Projekt wskazuje, że organizacje pożytku publicznego, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, mają obowiązek zamieszczenia swoich sprawozdań po raz ostatni za rok obrotowy, w którym nastąpiła utrata tego statusu. Przedmiotowa zmiana będzie miała zastosowanie do podmiotów, które utraciły status organizacji pożytku publicznego po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy.

  • Projekt zakłada, aby właściwy sąd rejestrowy informował ministra po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie utraty statusu organizacji pożytku publicznego o dacie doręczenia oraz dacie uprawomocnienia się tego postanowienia. Przedmiotowa zmiana będzie miała zastosowanie do postępowań wydanych przed wejściem w życie projektowanej ustawy, o których właściwy sąd rejestrowy nie poinformował ministra.

Cele projektu:

  • Rozszerzenie źródeł przychodów Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, co wzmocni podstawy ekonomiczne funkcjonowania tego Funduszu.

  • Złagodzenie dotychczasowych przepisów.

  • Zmniejszenie liczby dokumentów i procedur.